ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 277/2022 101η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 101η /30.09.2022 

ΘΕΜΑ 3ο:

«Δεύτερη αναμόρφωση Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2022».