ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 270/2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 96η /29.04.2022 

ΘΕΜΑ 5ο: Παροχή εξουσιοδοτήσεως στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή της Τράπεζας της
Ελλάδος μέσω ΔΙΑΣ Portal.