ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 225/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 82η / 24.03.2021

Θέμα: 5ο

Παραπομπή διερεύνησης φακέλου υπόθεσης, κατ’ άρθρον 52 του Ν.4770/2021, η οποία αφορά σε καταγγελίες για φερόμενες παραβάσεις των διατάξεων της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου τους από την Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε.