ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 221/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 82η / 24.03.2021

ΘΕΜΑ 7ο:

«Μεταφορά Διαθεσίμων της Αρχής στην Τράπεζα της Ελλάδος»