ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 82η / 24.03.2021

Θέμα 11: Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Προέδρου περί χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.