ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 219/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 82η / 24.03.2021

Θέμα 10: Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Προέδρου περί χορήγησης άδειας άσκησης εκπαιδευτικού έργου.