ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 210/2020

Συνεδρίαση 79η / 29.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 7ο:

Ενημέρωση επί ζητημάτων υποχρεωτικής επένδυσης δυνάμει Σύμβασης Παραχώρησης και Βαθμολόγηση κατά Προτεραιότητα

Συνημμένα αρχεία: