ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 209/2020

Συνεδρίαση 79η / 29.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 6:Σύνταξη και Βεβαίωση Χρηματικών Καταλογών για την είσπραξη ανταποδοτικού τέλους των οικονομικών ετών 2014 έως 2020 (Χρήση 2013 έως 2019), και εξέταση επιμέρους αιτημάτων συμψηφισμού καταβληθέντων τελών

Συνημμένα αρχεία: