ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 204/2020

Συνεδρίαση 77η / 14.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 8ο:

Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Προέδρου

Συνημμένα αρχεία: