ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 203/2020

Συνεδρίαση 77η / 14.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. κυρωθείσα με το άρθρο  1 παρ. 1 του Ν. 4522/2018.

 

Συνημμένα αρχεία: