ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 202/2020

Συνεδρίαση 77η / 14.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. κυρωθείσα με το άρθρο  1 του Ν. 4404/2016.

Συνημμένα αρχεία: