ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 200/2020

Συνεδρίαση 77η / 14.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 6ο : Παραπομπή Εκθέσεων Αξιολογήσεως Υπαλλήλων για το έτος 2017 στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ρ.Α.Λ.