ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 199/2020

Συνεδρίαση 77η / 14.12.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 4ο : Λήξη δοκιμαστικής περιόδου […] υπαλλήλου ΙΔΑΧ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων