ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196/2020

Συνεδρίαση 76η / 30.11.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 7ο: Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Προέδρου περί χορήγησης   άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου