ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 195/2020

Συνεδρίαση 76η / 30.11.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. 

ΘΕΜΑ 6ο : «Καταγγελία της «[...[ Α.Τ.Ε.» σχετικά με τη σύμβαση έργου ενίσχυσης λιθορριπής λιμένος Αρτάκης»